خدمات پس از چاپ

همیشه برای تکمیل چاپ نیاز به یک سری کارهای نهایی می باشد ،در این مجموعه بخشی از این خدمات قابل ارائه می باشد.

-بـــــرش

-خــــــط تا

-منگنه ساده و لوپ

-سیمی فنری دوبل و فلزی

-سلفون مات و براق

-صحافی چسب گرم